การรักษาความลับ

1.

การรักษาความลับของผู้ใช้บริการ

1.1

เมื่อท่านได้ทำการฝากและถอนเงินกับทางบริษัท ท่านควรจะใช้วิธีการฝากถอนวิธีเดิมเพื่อความปลอดภัยในบัญชีของ ท่านเอง ท่านไม่มีสิทธิ์ที่ใช้จะเว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการเคลื่อนย้ายเงินเข้าออก เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากจะได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน

1.2

เพื่อการเข้าสู่บริการเดิมของบริษัท ท่านต้องลงทะเบียนทางเว็บไซต์และเปิดบัญชีก่อนเป็นอย่างแรก

1.3

ท่านเห็นด้วยที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับทางบริษัท เพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้กับบริษัทบนเว็บไซต์นั้นเป็น ข้อมูลปัจจุบันของตัวลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บัญชีธนาคาร ท่านต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความ จริงในการสมัครเปิดบัญชีกับทางบริษัท หากท่านไม่ปฎิบัติตามระเบียบดังกล่าวจะถือว่าท่านผิดสัญญาในเรื่องกฎข้อ บังคับ และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีของท่านและริบเงินที่มีอยู่ในบัญชี ท่านต้องยินดีที่จะส่งข้อมูลเอกสารเพื่อยืน ยันการเป็นเจ้าของบัญชีของท่านให้กับทางบริษัทในบางครั้งหากจำเป็น หากเป็นคำบริษัทร้องขอของบริษัท เมื่อการสมัคร เสร็จสมบูรณ์และได้รับการตอบรับจากทางบริษัทแล้ว จึงจะถือว่าเป็นลูกค้าที่ถูกต้องตามข้อบังคับ และมีสิทธิที่จะวาง เดิมพันได้ตามระเบียบของเว็บไซต์

1.4

ท่านสามารถเปิดบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น บัญชีเพิ่มเติมที่ลูกค้าเปิดขึ้น หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าลูกค้ามีบัญชี มากว่าหนึ่งบัญชี หรือพิจารณาแล้วว่าเป็นบัญชีของลูกค้าคนเดียวกัน บริษัทสามารถปิดบัญชีนั้นได้ทันที

1.5

ลูกค้าที่ได้สมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับชื่อและรหัสในการเข้าระบบ เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะเก็บข้อมูลส่วนตัวนี้ไว้เป็น ความลับและไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีบุคคลอื่นใดลักลอบเข้ามาใน บัญชีของท่านให้รีบแจ้งให้บริษัททราบโดยด่วน เพื่อทางบริษัทจะได้หาทางเปิดบัญชีใหม่ให้กับท่านเพื่อประโยชน์กับตัวท่าน เอง และทำให้การเดิมพันหรือการร้องขอดำเนินการใดๆในบัญชีที่สงสัยว่ามีปัญหาเป็น โมฆะ อย่างไรก็ตามรายการเดิมพันที่เล่นผ่านทางเวปไซค์ถือว่ามีผลได้เสียถูกต้องตา มกติกา

1.6

บริษัทอาจร้องขอให้ท่านเปลี่ยนรห้สผ่านในการเข้าระบบบ่อยขึ้นเพื่อความ ปลอดภัย อย่างไรก็ตามหากบริษัทตรวจสอบได้ว่ามีผู้ลักลอบมาใช้บัญชีของท่าน บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าระบบของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

1.7

เพื่อรักษามาตราฐานความปลอดภัยให้อยู่ในระดับสูง บริษัทอาจมีการสุ่มตรวจ เพื่อความปลอดภัยของบัญชีลูกค้า

1.8

ลูกค้าควรจะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่านทุกครั้งที่เข้าระบบ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับยอดเงินไม่ตรงเป็นความ

รับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบโดยเร็วที่สุดเพื่อผล ประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง กำหนดการจากวัน

ที่ ท่านคิดว่าบัญชีผิดคือ 30 วันตามปฎิทินจากวันสุดท้ายในปฏิทิน ท่านเห็นด้วยที่ยอมเสียและการเคลมทั้งหมดในบัญชี และยอมรับข้อมูลทั้งหมดในบัญชี่ในช่วงเวลาสิ้นสุด

1.9

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีหรือบล็อคบัญชีที่มีปัญหา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม รายการเดิมพันที่ค้างไว้ในบัญชีถือว่ามีผลได้เสียตามปกติ

1.10

ในกรณีที่ท่านทำการฝากเงิน และต้องการถอนเงินออก โดยไม่รับโบนัสใดๆ ท่านจะต้องวางเดิมพันขั้นต่ำ 1 เท่าของยอดเงินฝาก จึงจะสามารถทำการถอนได้ บิลเดิมพันที่มีผลเป็นเป็น โมฆะ ยกเลิก หรือเสมอ จะไม่นับรวมในยอดเดิมพัน ท่านอาจจะทำการถอนเงินออกจากบัญชีที่มีปัญหาที่กล่าวไว้ข้างต้นถ้าได้ รับการยืนยันจากทางบริษัทว่ามีผู้ลักลอบเข้าระบบ

1.11

ท่านสามารถยกเลิกบัญชีที่เปิดใช้กับบริษัทได้ตลอดเวลาโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และติดต่อมาที่ [email protected] หากท่านมีความประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชี ท่านจะต้องหยุดใช้เว็บไซต์ทันทีเมื่อได้รับการยืนยันการยกเลิกบัญชีแล้วยัง มีการวางเดิมพันบัญชีนั้น ทุกรายการที่เล่นเข้ามาถือว่าไม่ได้เสีย คืนทุนทุกกรณี นอกเสียจากว่ารายการเดิมพันนั้นๆ เกิดขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะแจ้งความประสงค์ยกเลิกบัญชีกับทางบริษัท

1.12

เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่จะดูแลรักษาบัญชีของท่าน กล่าวคืออย่างน้อย ท่านจะต้องเข้าระบบเพื่อใช้บริการ กับเว็บไซต์ภายใน 12 เดือน ถ้านานกว่านั้นไม่มีการเข้าระบบ ท่านยินดีที่จะให้บริษัทริบเงินที่มีอยู่ในบัญชี

1.13

บริษัทอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีชั่วคราวของท่านได้ทันที หากตรวจพบว่าท่านทำผิดกติกาข้อหนึ่งข้อใดที่กล่าวมาข้างต้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดที่เกิดจากท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบแก้ไข ภายใต้เงื่อนไขและกติกาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ และขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการถอนเงินไว้ชั่วคราวจนกว่าจะตรวจสอบแก้ไขและหา ข้อเท็จจริงได้

สมัครสมาชิก @BKK999 คู่มือและวิธีการเล่น โปรโมชั่น
processing...
Username or Password incorrect!